English Catalan
CO2 CO2
pH pH
uvi UV-i
co2 co2
average {sensor_type} mitjana {sensor_type}
last update darrera actualització
Local date Data local
Local date, day and month Data local, dia i mes
Local date and time Data i hora locals
Authentication login error Error d'autenticació d'inici de sessió
System warning Avís del sistema
Warning message Missatge d'advertència
System error Error del sistema
Error message Missatge d'error
System summary Resum del sistema
System load last minute Càrrega del sistema en l'últim minut
True if there is an alarm Alarma activa
System CPU temperature Temperatura de la CPU del sistema
Storage usage Ús d'emmagatzematge
Average of [sensor type] (ex. temperature) Mitjana de [tipus de sensor] (p. ex. temperatura)